logo
Algemeen

Stichting Straatpastoraat Amersfoor is voor haar functioneren afhankelijk van
  • bijdragen van en collectes door kerken;
  • donaties van fondsen; en
  • giften van particulieren.
Hoewel sommige bijdragen regelmatig terugkeren is er geen sprake van  structurele financiering. Elk jaar moeten bijdragen opnieuw worden aangevraagd en inkomsten gericht worden geworven.

Beloning van de straatpastores vindt plaats conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. Enkele vrijwilligers ontvangen de fiscaal geaccepteerde vrijwilligersvergoeding. Bestuurders ontvangen geen vergoeding behalve voor door hen gemaakte ‘externe’ kosten.
Het bestuur acht als buffer voor de continuïteit en als garantie jegens zijn werknemers een weerstandsvermogen wenselijk ter grootte van de doorlopende kosten voor een jaar.

ANBI - giften
De Belastingdienst merkt de Stichting  Straatpastoraat Amersfoort aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft zowel voor u als gever, als voor ons voordelen. U kunt uw gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken van uw belastbaar inkomen. Wij hoeven over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen.

Ter identificatie van de ANBI-status dienen de volgende gegevens:
Het RSIN-nummer is 818551227 en de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32126959.

Uw gift is welkom!
Wilt u het straatpastoraat persoonlijk steunen? U kunt de betaalmethode kiezen die u past.
  • Het bankrekeningnummer voor het doen van giften en bijdragen is NL34 TRIO 0338 6719 19 t.n.v. Stichting Straatpastoraat Amersfoort.
  • Geven aan Straatpastoraat Amersfoort is nog gemakkelijker als u gebruikmaakt van de Givt-App op uw mobiel of tablet.


Legaten
Uiteraard kunt u Stichting Straatpastoraat Amersfoort ook opnemen in uw testament, bijvoorbeeld via een legaat.
SSA is u bij voorbaat hiervoor zeer erkentelijk .

Verantwoording
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het beheer in een jaarrekening. Een beknopt overzicht van de jaarcijfers 2018 luidt als volgt:
 
       
 Lasten   Baten  
Personeelskosten 47.174 Kerkelijke Bijdragen 29.548
Overige lasten (per saldo) 3.183 Collecten 11.446
  50.357 Particuliere Fondsen 14.881
Saldo (voordelig)   Persoonlijke Giften 4.449
Totaal 60.324 Totaal 60.324
       


Voor de volledige jaarrekening 2018 klikt u op financiele verantwoording
en voor de toelichting daarop toelichting op de verantwoording

 

 

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.