logo
Algemeen


Stichting Straatpastoraat Amersfoor is voor haar functioneren afhankelijk van
  • bijdragen van en collectes door kerken;
  • donaties van fondsen; en
  • giften van particulieren.
Hoewel sommige bijdragen regelmatig terugkeren is er geen sprake van  structurele financiering. Elk jaar moeten bijdragen opnieuw worden aangevraagd en inkomsten gericht worden geworven.

Beloning van de straatpastores vindt plaats conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. Enkele vrijwilligers ontvangen de fiscaal geaccepteerde vrijwilligersvergoeding. Bestuurders ontvangen geen vergoeding behalve voor door hen gemaakte ‘externe’ kosten.
Het bestuur acht als buffer voor de continuïteit en als garantie jegens zijn werknemers een weerstandsvermogen wenselijk ter grootte van de doorlopende kosten voor een jaar.

ANBI - giften
De Belastingdienst merkt de Stichting  Straatpastoraat Amersfoort aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft zowel voor u als gever, als voor ons als stichting voordelen. U kunt uw gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken van uw belastbaar inkomen. De stichting hoeft over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen.

ANBI - formulier
Ter identificatie van de ANBI-status maakt de stichting gebruik van het Standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen. De meeste informatie is overigens ook elders op deze website beschikbaar.

Uw gift is welkom!
Wilt u het straatpastoraat persoonlijk steunen? U kunt de betaalmethode kiezen die u past.
  • Het bankrekeningnummer voor het doen van giften en bijdragen is NL34 TRIO 0338 6719 19 t.n.v. Stichting Straatpastoraat Amersfoort. Veel weldoeners wisten ons in 2020 langs deze weg te bereiken, waarvoor hartelijk dank!
    Als u in de ruimte voor 'omschrijving' uw (e-mail)adres-gegevens vermeldt, ontvangt u ons eerstvolgende jaarverslag.
  • Geven aan Straatpastoraat Amersfoort is nog gemakkelijker als u gebruikmaakt van de Givt-App op uw mobiel of tablet.


Periodieke schenking
Wilt u het werk van Stichting Straatpastoraat Amersfoort steunen en tegelijkertijd optimaal profiteren van belastingvoordeel? Als u uw gift voor minimaal vijf jaar vastlegt in een schenkingsovereenkomst, kunt u uw bijdrage volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. U heeft dan niet te maken met de drempel in de giftenaftrek. Voor u voordelig en voor ons waardevol, omdat we verzekerd zijn van uw bijdrage voor ons werk in de komende jaren.

Nalaten aan Stichting Straatpastoraat Amersfoort
Wilt u ons werk nu én in de toekomst ondersteunen? Dan kunt u Stichting Straatpastoraat Amersfoort (SSA) opnemen in uw testament. Omdat SSA is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling betaalt zij geen erfbelasting en wordt uw nalatenschap volledig besteed aan het in stand houden van het straatpastoraat ten behoeve van dak- en thuislozen, alsmede ten behoeve van mensen die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang.
Wilt u meer weten over schenken en nalaten aan SSA of iemand hierover persoonlijk spreken? Het bestuur zal u graag nader informeren: SSA is u bij voorbaat zeer erkentelijk .

Begroting 2022 vastgesteld
Het bestuur van SSA heeft in zijn vergadering van 13 september 2021 de begroting voor het jaar 2022 vastgesteld. De begroting veroont een tekort/ nog te werven bedrag, groot € 23.600. Dat betekent dat op de Commissie Fondswerving een beroep wordt gedaan alles in het werk te stellen om de primair begrote inkomsten met bijna 45% te doen stijgen. Een hele opgave.
Voor belangstellenden is de begroting op te vragen via .

Verantwoording
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het beheer in een jaarrekening.
Een beknopt overzicht van de jaarcijfers 2021 luidt als volgt:
 
Exploitatiecijfers 2021 euro's
Baten  
Kerkelijke bijdragen en collectes 32.105
Andere bijdragen 41.660
Giften particulieren 5.105
Totaal baten 78.870
 
 
Lasten
 
Personeelskosten 72.536
Overige lasten - baten 2.892
Totaal lasten 75.428
   
Batig saldo 3.442


Voor de volledige jaarrekening 2021, inclusief toelichting klikt u op financiële verantwoording 2021.

Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke
religieuzen in Nederland via KNR -
Projecten in Nederland (PIN)

 
Het straatpastoraat wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Amersfoort en
                                                       
en door een bijdrage voor specifieke doeleinden van de Haëlla Stichting.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.