logo
Nieuwe bestuursleden gezocht

Wie wij zoeken? Klik  hier

 
Bestuur en giften

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Amersfoort wordt gevormd door:

Arriën Kruijt (voorzitter)

Rienk Rietveld (secretaris)

Popko Muthert (penningmeester)

Gerard Raven (communicatie)

Jan Houben (personeel)

Els Végh


Het postadres van het bestuur / de stichting is Zuidsingel 5, 3811 HA  Amersfoort.
e-mail:

 

Het contactformulier op deze webstek komt uit bij de straatpastor, zie onder contact


Zie hier het korte jaarverslag over 2018, de financiele verantwoording en de toelichting op de verantwoording over 2018.
Bekijk ook het huidige beleidsplan: BeleidsplanStraatpastoraat2016-2020
en de financiële verantwoording 2017


Bij de Stichting Straatpastoraat is ook een commissie geldwerving betrokken. Deze ondersteunt het bestuur in de communicatie en het werven van financiële middelen om het werk mogelijk te maken. De commissie bestaat uit Paul van Eck, Leo Koffeman en Bas Verheij.

Uw gift is welkom!
Wilt u het Straatpastoraat ook persoonlijk steunen?
Dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL34 TRIO 0338 6719 19.
Hartelijk dank! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat Stichting Straatpastoraat Amersfoort een algemeen nut beogende instelling is.
U kunt ook doneren via Givt:

Uiteraard kunt u Stichting Straatpastoraat Amersfoort ook opnemen in uw testament, mogelijk via een legaat. SSA is u bij voorbaat hiervoor zeer erkentelijk .

ANBI-informatie
De Stichting Straatpastoraat Amersfoort is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en publiceert in verband daarmee de volgende gegevens:
Het RSIN-nummer is 818551227
KvK-nummer 32126959
Het post- en bezoekadres is Zuidsingel 5 te 3811 HA Amersfoort,

De stichting heeft ten doel: het oprichten en in stand houden van straatpastoraat in (de regio) Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen, alsmede ten behoeve van mensen die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (bron: statuten).

De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u onder Bestuur.
De beloning van de straatpastor(es) vindt plaats conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse kerk. Enkele vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Bestuurders ontvangen geen vergoeding, behoudens voor door hen gemaakt externe kosten.


 

 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.