logo
Bestuur/beleid

Stichting Straatpastoraat Amersfoort heeft als doel: het oprichten en in stand houden van straatpastoraat in (de regio) Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen, alsmede ten behoeve van mensen die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (bron: statuten).

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Amersfoort bestaat uit:

Irene Vriens, voorzitter
Jan Bloemendal, secretaris
Popko Muthert, penningmeester
Jan Houben, HRM
Erica Vaarkamp

Het postadres van het bestuur / de stichting is Zuidsingel 5, 3811 HA  Amersfoort.
e-mail:

Het contactformulier op deze webstek komt terecht bij de straatpastor.

Bij Stichting Straatpastoraat Amersfoort is een Commissie Fondswerving betrokken. Deze ondersteunt het bestuur in de communicatie en bij het werven van financiële middelen om het werk mogelijk te maken.
De commissie bestaat uit Marjet de Jong, Leo Koffeman en Bas Verheij.
 
Het actuele beleidsplan kunt u inzien via de volgende link: BeleidsplanStraatpastoraat2016-2020.

Kort jaarverslag 2018

Opvang/Algemeen
2018 was een jaar waarin we meer dan anders kritische geluiden te horen kregen over de dag- en nachtopvang. We lopen met mensen op als ze te kampen hebben met een gebrek aan aansluiting, als ze gefrustreerd raken, als ze het niet meer weten. We nuanceren, bemoedigen maar verbazen ons soms ook over wat mensen overkomt. We proberen gesprekspartner te blijven voor iedereen. 
We verloren dit jaar Mary, Joop, Martin en Tom.
 
Gesprekken
De straatpastor daagde Sam uit om zijn eigen conclusies te trekken. Hij glijdt in een spiraal naar beneden. Hij ziet het, schaamt zich. Wat is voor jou de meest haalbare stap? Hij kan de langere verhalen in zijn leven vertellen. Het geeft overzicht en confronteert. Hij krijgt een zegen, telkens weer. En een schop onder zijn … .
 
In een kleine groep vrouwen uit de opvang was de sfeer veranderlijk: positief, negatief, vriendschappelijk, wantrouwend, soms vijandig... Voorzichtig deelden zij hun gevoelens en gedachten met betrekking tot elkaar weleens met de straatpastor. Apart van de anderen en ... in het volle zicht van diezelfde anderen.
 
Zin op Maandag
Dit is vooral soep, gemeenschap, tafelgesprekken; sommigen doen mee aan de activiteit na de soep. We deden o.a. een gesprek over het gebod “Eer je vader en je moeder”,  een bezoek aan het Archief Eemland en een rondvaart waarbij we heel wat van de Joodse geschiedenis van Amersfoort zagen.

Hier kunt u kennis nemen van het volledige jaarverslag 2019.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.