logo
Algemeen

//images.humancontenthosting.nl/uploads/klant12/files/logo.pngStichting Straatpastoraat Amersfoor is voor haar functioneren afhankelijk van
  • bijdragen van en collectes door kerken;
  • donaties van fondsen; en
  • giften van particulieren.
Hoewel sommige bijdragen regelmatig terugkeren is er geen sprake van  structurele financiering. Elk jaar moeten bijdragen opnieuw worden aangevraagd en inkomsten gericht worden geworven.

Beloning van de straatpastores vindt plaats conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. Enkele vrijwilligers ontvangen de fiscaal geaccepteerde vrijwilligersvergoeding. Bestuurders ontvangen geen vergoeding behalve voor door hen gemaakte ‘externe’ kosten.
Het bestuur acht als buffer voor de continuïteit en als garantie jegens zijn werknemers een weerstandsvermogen wenselijk ter grootte van de doorlopende kosten voor een jaar.

ANBI - giften
De Belastingdienst merkt de Stichting  Straatpastoraat Amersfoort aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft zowel voor u als gever, als voor ons als stichting voordelen. U kunt uw gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken van uw belastbaar inkomen. De stichting hoeft over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen.

ANBI - formulier
Ter identificatie van de ANBI-status maakt de stichting gebruik van het standaardformulier voor de publicatie van de verplichte gegevens. De meeste informatie is overigens ook elders op deze website beschikbaar.

Uw gift is welkom!
Wilt u het straatpastoraat persoonlijk steunen? U kunt de betaalmethode kiezen die u past.
  • Het bankrekeningnummer voor het doen van giften en bijdragen is NL34 TRIO 0338 6719 19 t.n.v. Stichting Straatpastoraat Amersfoort. Veel weldoeners wisten ons in 2020 langs deze weg te bereiken, waarvoor hartelijk dank!
    Als u in de ruimte voor 'omschrijving' uw (e-mail)adres-gegevens vermeldt, ontvangt u ons eerstvolgende jaarverslag.
  • Geven aan Straatpastoraat Amersfoort is nog gemakkelijker als u gebruikmaakt van de Givt-App op uw mobiel of tablet.


Legaten
Uiteraard kunt u Stichting Straatpastoraat Amersfoort ook opnemen in uw testament, bijvoorbeeld via een legaat.
SSA is u hiervoor bij voorbaat zeer erkentelijk .

Begroting 2021 vastgesteld
Het bestuur van SSA heeft in zijn vergadering van 23 november 2020 de begroting voor het jaar 2021 vastgesteld. De begroting veroont een tekort/ nog te werven bedrag, groot € 22.500. Dat betekent dat op de Commissie Fondswerving een beroep wordt gedaan alles in het werk te stellen om de primair begrote inkomsten met ruim 40% te doen stijgen. Een hele opgave.
Voor belangstellenden is de begroting op te vragen bij .

Verantwoording
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het beheer in een jaarrekening.
Een beknopt overzicht van de jaarcijfers 2020 luidt als volgt:
 
Exploitatiecijfers 2020 euro'(s)
Baten  
Kerkelijke bijdragen en collectes 32.878
Particuliere fondsen 28.623
Giften particulieren 7.170
Totaal baten 68.671
 
 
Lasten
 
Personeelskosten 69.181
Overige lasten - baten 3.584
Totaal lasten 72.765
   
Nadelig saldo 4.095


Voor de volledige jaarrekening 2020, inclusief toelichting klikt u op financiële verantwoording 2020.

Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke
religieuzen in Nederland via KNR -
Projecten in Nederland (PIN)

 
Het straatpastoraat wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Amersfoort en Indebuurt033.
 

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.