logo
Bestuur/beleid

Stichting Straatpastoraat Amersfoort heeft als doel: het oprichten en in stand houden van straatpastoraat in (de regio) Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen, alsmede ten behoeve van mensen die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (bron: statuten).

Het bestuur van Stichting Straatpastoraat Amersfoort bestaat uit:

Irene Vriens, voorzitter
Jan Bloemendal, secretaris
Popko Muthert, penningmeester
Jan Houben, HRM
Erica Vaarkamp

Het postadres van het bestuur / de stichting is Zuidsingel 5, 3811 HA  Amersfoort.
e-mail:

Het contactformulier op deze webstek wordt bezorgd bij de straatpastores.
 

Bij Stichting Straatpastoraat Amersfoort is een Commissie Fondswerving betrokken. Deze ondersteunt het bestuur in de communicatie en bij het werven van financiële middelen om het werk mogelijk te maken.

De commissie bestaat uit Marjet de Jong, Leo Koffeman en Bas Verheij.
 
Mede als gevolg van coronabeperkingen heeft de beleidsplancyclus vertraging opgelopen. Het bestuur heeft de geldigheidsduur van het tot 2020 vigerende beleidsplan daarom met een jaar verlengd
Het beleidsplan kunt u inzien via de volgende link: Beleidsplan straatpastoraat 2016-2021.


Kort jaarverslag 2020

Dit jaar was een heel bijzonder jaar. Alles wat vanzelfsprekend leek, werd door de pandemie anders. Wat bleef: Bernadette van Dijk en Cis de Hoop vormden samen met de geschoolde pastorale vrijwilligers Els en Ingrid het team van het Straatpastoraat, Bernadette voor 24 en Cis voor 8 uur per week.

Opvang/Algemeen
Doordat het virus rondwaarde, werden de straatmensen anders ondergebracht en was het lastiger hen in groepen te ontmoeten. Toch zijn de teamleden daar goed in geslaagd, door mensen op te zoeken waar ze zijn. Dat maakte dat het aantal contacten minder was.
Het team heeft in 2020 een gezamenlijke contactenkring van 184 personen van wie 18% vrouw. We hadden in 2020 1666 ontmoetingen met hen, zwaaien niet meegerekend. Dat komt neer op 32 per week. Dit jaar verloren we Gerard, John, Marco en Wim.
 
Zin op Maandag
Soep in het park bij mooi weer, bij elkaar zijn, gesprekken. Sommigen doen mee aan de activiteit na de soep. Dit jaar spraken we over rouw en vergeving, bezochten we een gratis pianoconcert, en deelden we op locatie Sinterklaascadeautjes uit aan iedereen. Binnen de mogelijkheden konden we nog heel wat doen.


Jaarverslag 2020

Via de volgende link kunt u kennis nemen van het complete jaarverslag 2020.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.