logo
Algemeen


Stichting Straatpastoraat Amersfoort is voor haar functioneren afhankelijk van
  • bijdragen van en collectes door kerken;
  • donaties van fondsen en organisaties;
  • giften van particulieren.
Hoewel sommige bijdragen regelmatig terugkomen, is er geen sprake van structurele financiering. Elk jaar moeten aanvragen opnieuw worden ingediend en inkomsten gericht worden geworven.

Beloning van de straatpastores vindt plaats conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. Een vrijwilliger ontvangt de fiscaal geaccepteerde vrijwilligersvergoeding. Bestuurders ontvangen geen vergoeding behalve voor de door hen gemaakte 'externe' kosten.
Het bestuur acht als buffer voor de continuïteit en als garantie voor zijn werknemers een weerstandsvermogen noodzakelijk ter grootte van de doorlopende kosten voor een jaar.

ANBI - giften
De Belastingdienst merkt de Stichting Straatpastoraat Amersfoort aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft zowel voor u als uitgever, als voor ons als stichting voordelen. U kunt uw gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken van uw belastbaar inkomen. De stichting hoeft over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen.

ANBI - formulier
Ter identificatie van de ANBI-status maakt de stichting gebruik van het standaardformulier publicatieplicht fondsenwervende instellingen.
De meeste informatie is ook op deze website beschikbaar.

Uw gift is welkom!
Wilt u het straatpastoraat persoonlijk steunen? U kunt de betaalmethode kiezen die u past.
  • Het IBAN-nummervoor het doen van geschenken en bijdragen is NL34 TRIO 0338 6719 19 t.n.v. Stichting Straatpastoraat Amersfoort. Veel donateurs wisten ons in de afgelopen jaren langs deze weg te bereiken, waarvoor hartelijk dank!
    Als u in de ruimte voor 'omschrijving' uw (e-mail)adres-gegevens vermeldt, ontvangt u ons eerstvolgende jaarverslag.
  • Geven aan Straatpastoraat Amersfoort is ook eenvoudig als u de Givt-App op uw mobiel of tablet gebruikt.


Periodieke schenking
Wilt u het werk van Stichting Straatpastoraat Amersfoort ondersteunen en optimaal gebruik maken van belastingvoordeel? Als u uw gift voor minimaal vijf jaar vastlegt in een schenkingsovereenkomst, kunt u uw bijdrage volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. U heeft dan niet te maken met de drempel in de giftenaftrek. Voor u voordelig en voor ons waardevol, omdat wij verzekerd zijn van uw meerjarige steun voor ons werk.

Nalaten aan Stichting Straatpastoraat Amersfoort
Wilt u ons werk nu én ook in de (wat verdere) toekomst ondersteunen? Dan kunt u Stichting Straatpastoraat Amersfoort (SSA) opnemen in uw testament. Omdat SSA aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling betaalt zij geen erfbelasting en wordt uw nalatenschap volledig besteed aan het in stand houden van het straatpastoraat ten behoeve van dak- en thuislozen en van mensen die in een crisis verkeren en daarom een ​​beroep doen op opvang.
Wilt u meer weten over schenken en nalaten aan SSA of iemand persoonlijk spreken? Het bestuur zal u graag nader informeren: SSA is u bij voorbaat zeer erkentelijk.

Begroting 2024 vastgesteld
Het bestuur van SSA heeft in zijn november-vergadering de begroting voor het jaar 2024 vastgesteld. De begroting vertoont een tekort/ nog te werven bedrag, groot € 31.300. Dat betekent dat op de Commissie Fondswerving een beroep wordt gedaan alles in het werk te stellen om de primair begrote inkomsten met ruim 40% te doen stijgen. Een hele opgave.
Voor belangenstellenden: u kunt de begroting opvragen via .

Verantwoording 2023
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het beheer in een jaarrekening en een begeleidend jaarverslag.

We sloten 2023 af met een tekort van 648,- euro. De jaarrekening over 2023 vindt u via deze link en het begeleidende jaarverslag via deze link.


 

Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke
religieuzen in Nederland via KNR -
Projecten in Nederland (PIN)

 
Het straatpastoraat wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie ​​van de gemeente Amersfoort en
                                                       
door een bijdrage voor specifieke doeleinden van de Haëlla Stichting.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.