logo
Bestuur/beleid

Stichting Straatpastoraat Amersfoort heeft als doel: het oprichten en in stand houden van straatpastoraat in (de regio) Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen, alsmede ten behoeve van mensen die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (bron: statuten).

Het bestuur van Stichting Straatpastoraat Amersfoort bestaat uit:

Irene Vriens, voorzitter
Paul van der Harst, secretaris
Jan Houben, HRM
Erica Vaarkamp
Gerrit van den Berg, PR en fondsenwerving
Martijn van de Geest, penningmeester

Het postadres van het bestuur / de stichting is Zuidsingel 5, 3811 HA  Amersfoort.
e-mail:

Het contactformulier op deze webstek wordt bezorgd bij de straatpastores.
 

Bij Stichting Straatpastoraat Amersfoort is een Commissie Fondswerving betrokken. Deze ondersteunt het bestuur in de communicatie en bij het werven van financiële middelen om het werk mogelijk te maken.

De commissie bestaat uit Gerrit van den Berg, Marjet de Jong, en Bas Verheij (voorzitter) en er is een vacature voor een lid/secretaris.
 
Beleidsplan
In een intensief traject met gebruikmaking van daarvoor door een van de subsidiërende fondsen aangereikte hulpmiddelen heeft het bestuur een nieuw beleidsplan voor de stichting opgesteld.
Het beleidsplan is bedoeld voor de periode 2022 – 2027 en is in de bestuursvergadering van januari 2022 vastgesteld.
Het beleidsplan kunt u inzien via de volgende link: Beleidsplan 2022 - 2027 Stichting Straatpastoraat Amersfoort.

Jaarverslag 2023
In het afgelopen jaar heeft de Stichting Straatpastoraat Amersfoort zeker één hoogtepunt gekend dat ik hier graag noem: de viering van ons 15-jarig jubileum met als thema ‘Mee oplopen - de mensen, de verhalen’.
Op 15 september waren we samen met honderd betrokkenen in ‘De Bron’ in gesprek met elkaar.

Belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst was een viering waarin we zongen ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’. Een tekst van Huub Oosterhuis waarin hij verwijst naar een bijbeltekst waarin de Eeuwige wordt voorgesteld als een adelaar die zijn jong in de vlucht draagt. De dichter laat dan die adelaar zijn jong in de ruimte werpen, vangt het, gooit het weer …. ‘totdat
ik vliegen kon op eigen kracht’.
Zo is het ook met straatpastoraat: het zoeken naar de kracht in mensen, daarbij het telkens weer vallen en opstaan en dan in de buurt zijn om zoveel mogelijk ‘op te vangen’. Een werk van lange duur, van lange trouw, van lang geduld. Dat we daarbij kunnen rekenen op zo’n grote groep van betrokken mensen die mee oplopen, stimuleert ons enorm.
In het jaarverslag 2023 blikken we terug op het afgelopen jaar met ondermeer een verslag van de bijeenkomst. In de jaarrekening over 2023 vindt u onze financiele resultaten.

Irene Vriens
Voorzitter Stichting Straatpastoraat AmersfoortJaarverslag 2022

Ook 2022 stond voor een groot deel in het teken van de coronapandemie mede omdat een van de pastores gedurende geruime tijd door Covid was uitgeschakeld. Voor het overige bleven Bernadette van Dijk en Cis de Hoop samen met de geschoolde pastorale vrijwilliger Els het team van het straatpastoraat vormen, Bernadette voor 24 en Cis voor 8 uur per week. Ook was een stagiaire bij ons om kennis te maken met het straatpastoraat.
 
Opvang/Algemeen
Ondanks corona, konden de teamleden contact houden met straatmensen. Het team heeft in 2022 een gezamenlijke contactenkring van rond de 180 personen van wie 15% vrouw; van de intensieve pastorale begeleidingen maken zij ongeveer 40% uit. Het team had in 2022 met de pastoranten ongeveer 1670 ontmoetingen, zwaaien niet meegerekend. Dat komt neer op 32 per week. Gelukkig waren er geen ernstige coronagevallen onder de straatmensen.
Wel verloren we drie straatmensen.
 
Zin op Maandag
Soep in het park bij mooi weer en, als het kon, bij elkaar zijn, gesprekken. Sommigen doen mee aan de activiteit na de soep. Dit jaar spraken we onder meer over het thema Geloof, hoop en liefde en herdachten we de overleden straatmensen. Binnen de beperkte mogelijkheden konden we nog heel wat doen.
 

Jaarverslag 2022

Via de volgende link kunt u kennis nemen van het complete jaarverslag 2022.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.