logo
Uw gift is welkom!


Wilt u het Straatpastoraat ook persoonlijk steunen?
Dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL34 TRIO 0338 6719 19.
Hartelijk dank! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat het een algemeen nut beogende instelling betreft. Ook legaten zijn zeer welkom.

ANBI-informatie
De Stichting Straatpastoraat Amersfoort is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en publiceert in verband daarmee de volgende gegevens:
Het RSIN-nummer is 818551227
KvK-nummer 32126959
Het post- en bezoekadres is Zuidsingel 5 te 3811 HA Amersfoort,

De stichting heeft ten doel: het oprichten en in stand houden van straatpastoraat in (de regio) Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen, alsmede ten behoeve van mensen die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (bron: statuten).

De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u onder Bestuur.

De beloning van de straatpastor(es) vindt plaats conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse kerk. Enkele vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Bestuurders ontvangen geen vergoeding, behoudens voor door hen gemaakt externe kosten.

Voor nieuws over het werk van de straatpastor zie actueel; voor het laatste jaarverslag en de financiële verantwoording zie Bestuur.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.